Cart

Monday, 12 June 2017

นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการจัดทำกิจกรรมเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน 2560

นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการจัดทำกิจกรรมเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเลียบ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Monday, 12 June 2017
©{2017} Organizational Communication Division, Walailak University

Search