Cart

Monday, 12 June 2017

รางวัลแห่งคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. คว้ารางวัลระดับชาติ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

นางสาวนพรรัตน์ พรหมจรรย์ นักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น เข้ารับมอบรางวัลจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
Monday, 12 June 2017
©{2017} Organizational Communication Division, Walailak University

Search