ambassador4.png

ได้เวลาโดน มาแฮงเอาท์นอกห้องเรียน ท้าทายจินตนาการ รับประสบการณ์ระดับ Premium

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

  • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  • จัดส่งคลิปวิดีโอ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในฝัน”

         ตามมุมมองและทัศนะของนักเรียน ความยาว ไม่เกิน 2 นาที

         หรือเรื่องเล่า ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4

         ติด#wuambassador2017 ส่งผลงานได้ที่ facebook: walailakuniversity

...ผู้ผ่านการคัดเลือก 120 คน ร่วมเป็นยุวทูต รุ่น 1 Walailak Ambassador Camp 2017

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ...

พบกัน 24 – 26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • สร้างเครือข่ายเพื่อนต่างสถาบัน
  • พัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  • Campus tour และลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3725-30 /08 0382 9444 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ocd.wu.ac.th

หนังสือ
ใบสมัคร
กำหนดการ
©{2017} Organizational Communication Division

Search