User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "นำความรู้สู่ห้าง" โดยเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชาต่าง ๆ รวมทังการรับนักศึกษา ในแนวคิดหลัก "Walailak Land of Glory" ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) โดย ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ พบผู้บริหาร ครูแนะแนว ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน 750 คน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 700 คน อาจารย์แนะแนวโรงเรียนในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จ.ขอนแก่น จำนวน 84 โรงเรียน เข้าร่วม

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ พบผู้บริหาร ครูแนะแนว ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 800 คน ประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 34 ( สพม. 34) เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 400 คน ผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน ขยายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยได้รับความร่วมมือ จาก สพม.34 และโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดี

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

WU to School
กิจกรรม/โครงการ “สื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู๋โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
ในระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Syndication

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search