User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “ค่าย Walailak Young Ambassador 2017” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียน อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคใต้ และนักศึกษาจาก Walailak Brand Ambassador เข้าร่วมค่ายกว่า 150 คน

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร : Walailak Brand Ambassador 2017 เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชา เป็นยุวฑูตทำหน้าที่เป็น Ambassor ในภารกิจกและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็น Presenter ในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

Syndication

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search