กำหนดการจัดงานในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กำหนดการจัดงานในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26
วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561
………………………..

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

06.30-07.30 น.

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26

ลานเพลินตา
อาคารไทยบุรี

07.30-08.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับของที่ระลึก

ด้านหน้าทางขึ้นห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

08.30-09.00 น.

อธิการบดี กล่าวต้อนรับ

ห้องประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

09.00-10.00 น.

นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
เป็นประธานกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ตามภารกิจ 3 ด้าน
1) รางวัลบุคลากรดีเด่น  ด้านการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน
2) รางวัลบุคลากรดีเด่น  ด้านจิตสาธารณะ
3) รางวัลบุคลากรดีเด่น  ด้านการบริการ
- มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 15 ปี 
และ 25 ปี
- นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเชิดชูเกียรติผู้ได้รับโล่ฯ

10.00-10.45 น.

- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของธนาคารในการขับเคลื่อน
  นวัตกรรมกับระบบการศึกษาในประเทศไทย” โดย
นายผยง  ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย
- นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแด่ นายผยง ศรีวณิช

10.50 น.

ผู้เข้าร่วมงานรับอาหารว่าง

ด้านหน้าทางขึ้นห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

11.00 น.

- พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตวแพทย์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์
อัครราชกุมารี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา)

โรงพยาบาลสัตว์ฯ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

15.00-19.30 น.

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี มวล. ครบปีที่ 26

สนามกีฬากลาง

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search