งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตร

1. งานนิทรรศการ

1.1 หน่วยงานภายนอก

ชื่อนิทรรศการ

หน่วยงาน

นวัตกรรมยางพารา    

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกษตรอินทรีย์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

พันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพ

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

ห้องปฏิบัติการปศุสัตว์ 4.0

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรมประมง)

Young Smart farmer , วิสาหกิจชุมชน

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไผ่และเห็ด

เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

การให้น้ำแก่พืช

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

1.2 หน่วยงานภายใน

ชื่อนิทรรศการ

หน่วยงาน

โครงการหมื่นไม้ร้อยใจรัก

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน Aquaponic

 

Mini Plant Factory

 

หม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย

 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์กระจูดหอม         

 

การปลูกข้าวอินทรีย์                                                 

 

แพะและผลิตภัณฑ์จากแพะ

 

ผลิตภัณฑ์นมแพะ

 

ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตรเพื่อชุมชน                   

 

การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนแบบแนวนอนและแนวตั้ง

 

นิทรรศการไก่

 

2. หมวดอบรมอาชีพทางการเกษตร/เสวนา

2.1. การอบรมมะพร้าวน้ำหอม
2.2. การอบรมทำไข่เค็ม
2.3. การเสวนาปลานิล     
2.4. การเสวนาโคเนื้อภาคใต้ 27 มี.ค. 61

3. การจัดจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร (ปศุสัตว์จังหวัด/เกษตรจังหวัด/วิสาหกิจชุมชน)

4. การประกวด+แสดงโชว์

4.1 การประกวดแพะ 23 มี.ค. 61
4.2 การประกวดโคเนื้อ
4.3 การประกวดไก่ศรีวิชัย 23 มี.ค. 61
4.4 การประกวดไก่ชน/ไก่สวยงาม 24 มี.ค. 61
4.5 การประกวดปลาสวยงาม (ปลากัด) 25 มี.ค. 61
4.6 การประกวดกุ้ง 26 มี.ค. 61
4.7 งานแสดงสัตว์แปลก

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search