การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วลัยลักษณ์เดย์”
ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)

วัน/เดือน/ปี

ชื่อการประชุม/กิจกรรม

จัดโดย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

สถานที่

 

 

 

ภาคีเครือข่าย/เจ้าภาพร่วม/สปอนเซอร์

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวนผลงาน

 

22-23 มีค. 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SAH Expo 2018
ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
โทร. 0898009939
ภายใน 2780

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

1.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.คลินิกเทคนิคการแพทย์ม.วลัยลักษณ์
3.เครือข่ายห้องปฏิบัติการนครศรีธรรมราช

636

-

อาคารเรียนรวม 5 และอาคารวิชาการ 8 มวล.

22-24 มีค. 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลีนิก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

-

40

-

อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์

23-24 มีค. 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมการ
ออกแบบ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง
5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6.คณะศิลปกรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎภูเก็ต

100

24

อาคารเรียนรวม 3 มวล.

24 มีค.2561

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

-

100

-

อาคารนวัตกรรม มวล.

26 มีค. 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1.คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

90

อาคารเรียนรวม 5 มวล.

26-28 มีค. 2561

2nd Work Integrated Learning Conference 

สำนักวิชาการจัดการ

-

-

-

อาคารนวัตกรรม มวล. และโรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

26-27 มีค. 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

-

200

100

อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 310

27-28 มีค. 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ”วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

1.เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน
2.เครือข่าย วช.ภูมิภาค ภาคใต้
3.เครือข่าย สกว.มวล.

300

241

อาคารเรียนรวม 5 มวล.

28-29 มีค.2561

สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 เรื่อง พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 

 

 

อาคารนวัตกรรม

29-30 มีค. 2561

2nd  Living Will and Palliative Care Conference 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบสุขภาพและการแพทย์ และภาคีเครือข่าย

-

-

-

รร.แกรนด์ปาร์ค

30 มีค. 2561

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์วิจัยระดับปริญญาตรี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

-

-

-

อาคารเรียนรวม 5 ม.วลัยลักษณ์

30-31 มีค. 2561 

Symposium of International Language and Knowledge 2018

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และภาคีเครือข่าย

1.ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
2.Universiti Malaysia Perlis

150

-

อาคารเรียนรวม 5 ม.วลัยลักษณ์

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search