มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพบผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวและนักเรียนใน จ.เชียงใหม่ พบนักเรียนมัธยมปลายกว่า 1,500 คน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ พบผู้บริหาร ครูแนะแนว ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 800 คน ประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 34 ( สพม. 34) เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 400 คน ผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน ขยายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยได้รับความร่วมมือ จาก สพม.34 และโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดี

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลโดยตรงจากอธิการบดี คณบดี และตัวแทนอาจารย์จากสำนักวิชา วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันภาษา ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้และความมั่นใจในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราแก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้บันทึกตกลงความร่วมมือกับทุกโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อการทำงานร่วมกันต่อไป

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ได้กล่าวถึง10 แนวทางในการผลิตบัณฑิตของม.วลัยลักษณ์ให้มีคุณภาพ ว่า ประกอบด้วย 1) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรองรับต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพ บัณฑิตจะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (EXIT-EXAM) 2) นำมาตรฐาน UKPSF จากอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน 3) จัดโครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษ มุ่งให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 1800 ประโยค 4)ใช้ระบบ Smart Classroom ส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 5) มีห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 6) มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น 7) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีกล้องCCTV จำนวน 55 ตัว คอยสอดส่องดูแลทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง 8) มีโครงการศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย 750 เตียง ซึ่งเมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบจะมีผู้มาใช้บริการกว่าปีละ 1 ล้านคน 9) มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี วิทยาลัยนานาชาติ และ 10) มีงานวิจัยและวารสารนานาชาติ (Walailak Journal Science and Technology) เป็นวารสารทางวิชาการที่ติดอันดับ TOP ของประเทศไทย เป็นที่รู้จักของนักวิชาการในประชาคมวิชาการทั่วโลกที่โดดเด่น และมีจำนวนตีพิมพ์บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยสะสมรวมในฐานข้อมูล Scopus เกินกว่า 900 บทความ นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับ 8 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสถาบันการศึกษาวิจัยของโลก Nature Indexกิจกรรมพบผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวและนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะจัดต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการกระจายและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีทุนเรียนดีสนับสนุนนักเรียนที่สนใจ และมีโครงการจัดบริการวิชาการ จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ จัดค่ายเรียนรู้สู่โรงเรียนตามความสนใจของนักเรียน ฯลฯ ข้อมูลรายละเอียดสอบถามที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3725-30

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search