ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 "นำความรู้สู่ชุมชน" ที่หลาดหน้าพระธาตุ ตลาดต้องชม บนถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรม พร้อมให้ข้อมูลถึงการจัดงานใหญ่ “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” ร่วมพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี นำความรู้บริการชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ หลาดหน้าพระธาตุ หรือถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตลาดต้องชม บนถนนสายวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมให้ข้อมูลถึงการจัดงานใหญ่ “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” มหกรรมงานวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กว่า 10 รายการ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ มีนิทรรศการก้าวสู่นวัตกรรมเกษตรจากภาครัฐและเอกชน การประกวด อบรมอาชีพรายการต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานของนักศึกษาใน 3 กลุ่มสำนักวิชา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมชมการแสดงจากนักร้องศิลปินชื่อดังกิจกรรม "นำความรู้สู่ชุมชน" ในครั้งนี้ นับเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลงาน ความสำเร็จด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาสำนักวิชาต่างๆได้ลงพื้นที่จริงในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดกิจกรรม เกมร่วมสนุกโดยติด#walailakday2018 และติด#สำนักวิชาที่ชื่นชอบพร้อมรับของที่ระลึก พบปะพูดคุยบอกกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนในมหาวิทยาลัย ตอบข้อซักถามต่างๆ โดยได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานว่านักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "นำความรู้สู่ห้าง" โดยเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชาต่าง ๆ รวมทังการรับนักศึกษา ในแนวคิดหลัก "Walailak Land of Glory" ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) โดย ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ พบผู้บริหาร ครูแนะแนว ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน 750 คน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 700 คน อาจารย์แนะแนวโรงเรียนในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จ.ขอนแก่น จำนวน 84 โรงเรียน เข้าร่วม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ พบผู้บริหาร ครูแนะแนว ในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 61 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 800 คน ประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 34 ( สพม. 34) เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 400 คน ผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียน ขยายและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยได้รับความร่วมมือ จาก สพม.34 และโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

WU to School
กิจกรรม/โครงการ “สื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู๋โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
ในระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Syndication

© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search