ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 03209 อาคารเรียนรวม 3

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยมี ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 400 คน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 "นำความรู้สู่ชุมชน" ที่หลาดหน้าพระธาตุ ตลาดต้องชม บนถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรม พร้อมให้ข้อมูลถึงการจัดงานใหญ่ “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” ร่วมพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี นำความรู้บริการชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ หลาดหน้าพระธาตุ หรือถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตลาดต้องชม บนถนนสายวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมให้ข้อมูลถึงการจัดงานใหญ่ “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” มหกรรมงานวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กว่า 10 รายการ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ มีนิทรรศการก้าวสู่นวัตกรรมเกษตรจากภาครัฐและเอกชน การประกวด อบรมอาชีพรายการต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานของนักศึกษาใน 3 กลุ่มสำนักวิชา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมชมการแสดงจากนักร้องศิลปินชื่อดังกิจกรรม "นำความรู้สู่ชุมชน" ในครั้งนี้ นับเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลงาน ความสำเร็จด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาสำนักวิชาต่างๆได้ลงพื้นที่จริงในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดกิจกรรม เกมร่วมสนุกโดยติด#walailakday2018 และติด#สำนักวิชาที่ชื่นชอบพร้อมรับของที่ระลึก พบปะพูดคุยบอกกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนในมหาวิทยาลัย ตอบข้อซักถามต่างๆ โดยได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานว่านักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "นำความรู้สู่ห้าง" โดยเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชาต่าง ๆ รวมทังการรับนักศึกษา ในแนวคิดหลัก "Walailak Land of Glory" ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) โดย ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ พบผู้บริหาร ครูแนะแนว ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน 750 คน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 700 คน อาจารย์แนะแนวโรงเรียนในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จ.ขอนแก่น จำนวน 84 โรงเรียน เข้าร่วม

Syndication

Organizational Communication Division
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search