ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walailak University Language Institute Festival และ Walailak Young Ambassador Camp 2018

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันภาษาและส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการ Walailak University Language Institute Festival & Walailak Young Ambassador Camp 2018 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 200 คน27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเปิดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปิดหอเกียรติยศ ห้องภาษาพาสาร ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ภายในสถาบันภาษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ได้บรรยายและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนโดยหลักมาตรฐาน UKPSF กิจกรรม Fun With Pronunciation โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข และกิจกรรม How I learn English โดย คณาจารย์จากสถาบันภาษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนที่ร่วมค่ายในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ผู้เข้าร่วมค่าย Walailak Young Ambassador Camp 2018 โดยสรุปใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในทุกมิติเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ในการนี้เพื่อเป็นการสร้างการรู้จัก เผยแพร่ชื่อเสียง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่เยาวชนและสังคมวงกว้าง โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 200 คน จาก 21 โรงเรียน 7 จังหวัด ซึ่งทราบว่าบางคนมาไกลจากจังหวัดปราจีนบุรี และปัตตานี โดยมีพี่นักศึกษาองค์การบริหารองค์การนักศึกษา พี่ๆ นักศึกษาที่เป็น Walailak Young Ambassador 2017 และ Brand Ambassador จาก 13 สำนักวิชาร่วมเป็นพี่เลี้ยง"

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวต่ออีกว่า "ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมค่าย ตลอดจนส่วนสื่อสารองค์กรและสถาบันภาษาที่ได้มุ่งมั่น ตั้งใจจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณท่านคณบดี และคณาจารย์จากทุกสำนักวิชาที่ร่วมต้อนรับและพบปะน้อง ๆ นักเรียน ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและนำเสนอข้อมูล สิ่งที่ดีๆ ของมหาวิทยาลัยให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น"

จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญค่าย สร้างความประทับใจในการต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมทั้งมีการแสดงต้อนรับจากพี่ๆนักศึกษาและการแสดงของผู้นำเชียร์สำหรับวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ให้เกียรติบรรยายพิเศษและบอกเล่าประสบการณ์ในชีวิตการเรียนและการทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนว่า การจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น จะต้องเริ่มจาก 1.การมีความฝัน 2.ความมุ่งมั่นตั้งใจ 3.มีวินัย 4.มีความรับผิดชอบและเป็นคนดี กล่าวคือเมื่อมีความฝัน รู้ว่าอยากเรียนสาขาไหน จบไปประกอบอาชีพอะไรแล้วจึงทำตามความฝันนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีวินัยในการใช้ชีวิต และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และต้องเป็นคนดีทั้งการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเป็นคนดีของประเทศ ทั้งสี่ประการนี้จะสนับสนุนให้เรามีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จ

“อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ คือ “ความรู้” เพราะ "ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตประเทศ และโลก” และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือตาน้ำแห่งความรู้ มีงานวิจัยที่ผลิตความรู้ต่างๆออกมามากมาย และขณะนี้ ม.วลัยลักษณ์อยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการผลิตบัณฑิตของเรา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่ออีกว่า “นักเรียนทุกคนในฐานะ Walailak Young Ambassador ได้มีโอกาสมารู้จักและมาเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ให้เพื่อนๆ นักเรียนและคนทั่วไปได้รู้จัก ท้ายนี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จและทำฝันให้เป็นจริง”

ต่อด้วยกิจกรรม Meeting With Deans ซึ่งนักเรียนได้รับทราบข้อมูลการเรียน การสอนและศักยภาพของสำนักวิชา ทั้ง 13 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Countryside Boy went Inter” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพูดคุยการตัดต่อคลิปผ่าน Application ในมือถือ โดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และคุณพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ กิจกรรม English for you โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา และกิจกรรม Wonder in Walailand “ตะลุยวลัยแลนด์ ดินแดน 9,000 ไร่” โดยคณาจารย์จากสถาบันภาษา มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ Smart Classroom สวนวลัยลักษณ์และSport Center และช่วงค่ำ เป็นการแสดงกลุ่มของนักเรียนผู้เข้าค่าย การประกวด Mr.& Miss Walailak Young Ambassador กิจกรรมจุดเทียนรัก WU และกิจกรรมการแสดงอื่นๆอีกมากมายวันปิดค่าย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายทุกคนได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสดงการเป็น Walailak Young Ambassador 2018 และการประกาศผลรางวัลภาพถ่ายและคลิปวีดีโอบอกเล่าความประทับในการร่วมค่ายครั้งนี้อีกด้วย

กิจกรรม “ค่าย Walailak Young Ambassador 2018” ในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลเพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search