กำหนดการ Walailak University Language Institute Festival & Walailak Young Ambassador Camp 2018

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


กำหนดการ Walailak University Language Institute Festival
& Walailak Young Ambassador Camp 2018
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

หมายเหตุ

27 สิงหาคม 2561  ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 5

09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิด
- ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในสถาบันภาษา กล่าวรายงาน
- รศ. ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวแนะนำและคำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์    
- ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ 
- ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

10.00 - 10.30 น.

พิธีเปิดป้ายสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอเกียรติยศ / ห้องภาษาพาสาร / ห้องประชุม ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  

 

10.30 - 11.30 น.

เยี่ยมชมสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

11.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       

 

13.15 – 14.00 น.

กิจกรรมสำหรับผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

14.00 – 17.00 น.

โปรแกรมสำหรับผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียน
- การสอนโดยหลักมาตรฐาน UKPSF  โดย รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด
- การสาธิตวิธีการสอนแบบ Smart Classroom  โดย อาจารย์ Kiki Anggoro
- การประเมินแบบ Smart Formative Assessment  โดย ดร. พัชรี อิ่มศรี

 

โปรแกรมสำหรับนักเรียน
- Fun with Pronunciation  โดย ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข
- How I learn English โดย Dr. Budi  Waluyo และอาจารย์พิชญ์สินี  เควด
- Poster Contest  โดย Dr. Budi  Waluyo และอาจารย์พิชญ์สินี  เควด

 

17.00 – 20.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่อุทยานพฤกษศาสตร์  (BBQ  Party)
เข้าที่พักอุทยานพฤกษศาสตร์         

 

28 สิงหาคม 2561   ณ อาคารเรียนรวม  7

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน Walailak Young Ambassador Camp 2018

 

09.00 – 10.00 น.

พิธีเปิด
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท Walailak Young Ambassadors

 

10.00 – 12.00 น.

กิจกรรมต้อนรับสู่ค่าย We are Walailak Young Ambassadors
บทบาท Walailak Young Ambassadors
เรียนรู้ Social media และพูดคุยการตัดต่อคลิปผ่าน application
โดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นายปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ นักวิชาการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
คุณจิตตนา  หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 15.00 น.

Meeting with Deans
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร “มหาวิทยาลัยที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ” โดยสำนักวิชาต่าง ๆ

 

15.00 -17.00 น.

Wonder in Walailand “ตะลุยวลัยแลนด์ ดินแดน 9,000 ไร่”

 

17.00 - 18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ 

 

19.00 - 21.00 น.

กิจกรรม Show & Share
We are Walailak Young Ambassadors

  • กิจกรรมการแสดงกลุ่ม
  • มอบรางวัล Mr. & Miss Walailak Young Ambassadors
 
 

เข้าที่พักอุทยานพฤกษศาสตร์

 

29 สิงหาคม 2561  ณ อาคารเรียนรวม 7

08.30-12.00 น.

- กิจกรรมบอกเล่าความประทับใจ
Beyond Words : Walailak Young Ambassadors
โดย ผู้แทนอาจารย์ และนักเรียน
- กิจกรรมปัจฉิมโอวาท มอบเข็ม Walailak Young Ambassadors / เกียรติบัตร
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search