ม.วลัยลักษณ์จัดค่าย Walailak Young Ambassador 2017

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “ค่าย Walailak Young Ambassador 2017” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียน อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคใต้ และนักศึกษาจาก Walailak Brand Ambassador เข้าร่วมค่ายกว่า 150 คนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บอกกล่าวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนว่า ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่นับจากวันนี้จนถึงอนาคต เราสามารถเลือกอยากจะเป็นอะไรก็ได้ ขอเพียงให้เรามีความฝัน มีความมุ่งมั่นที่จะเดินตามความฝันไปสู่ความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน อย่าทำอะไรตามเพื่อน เพราะแต่ละคนมีความเก่ง ความถนัด และความสามารถไม่เหมือนกัน ดังนั้น นักเรียนจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่า มีความชอบอะไร ก็เลือกทำและเป็นอย่างนั้น ที่สำคัญ การที่เราจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องทำงานหนักและมีความมุ่งมั่นเอาจริง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็น Land of Glory นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ จะมีความสุข มีความรู้ มีอาจารย์ที่เก่งตามมาตรฐานสากล และเมื่อนักศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตแล้วจะต้องมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักเรียนทุกคนในฐานะ Walailak Young Ambassador ได้มีโอกาสมารู้จักและมาเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ให้เพื่อนๆ นักเรียนและคนทั่วไปได้รู้จัก ท้ายนี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จและทำฝันให้เป็นจริงกิจกรรม “ค่าย Walailak Young Ambassador 2017” จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา และจัดให้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ และ Smart Classroom นอกจากนี้ยังจัดการอบรมทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลเพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกิจกรรม “ค่าย Walailak Young Ambassador 2017” ประกอบด้วย การพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน สนุกกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดย อาจารย์ ดร. นพ. ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พูดคุยความสำคัญของภาษาอังกฤษใน English for U โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ อาจารย์ ดร. พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติและสถาบันภาษา พูดคุยเรื่อง ภาวะผู้นำและการสื่อสาร : เยาวชนไทยในยุคดิจิทัลเรียนรู้การใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และการตัดต่อคลิปผ่าน Application ในมือถือเพื่องานสื่อสารมวลชน โดย อาจารย์ปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชายทะเลท่าสูงบน ตอนค่ำ มีกิจกรรมรับขวัญค่ายเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Walailak Young Ambassador 2017ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดค่าย นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสดงการเป็น Walailak Young Ambassador 2017 อีกด้วย

ประมวลภาพ
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search