ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา เรียนรู้ TCAS’62 การจัดทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ และสามารถยื่น Portfolio ได้ทันที

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันภาษาและส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการ Walailak University Language Institute Festival & Walailak Young Ambassador Camp 2018 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 200 คน27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเปิดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปิดหอเกียรติยศ ห้องภาษาพาสาร ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ภายในสถาบันภาษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “ค่าย Walailak Young Ambassador 2017” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเรียน อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคใต้ และนักศึกษาจาก Walailak Brand Ambassador เข้าร่วมค่ายกว่า 150 คน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร : Walailak Brand Ambassador 2018 เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชา เป็นยุวฑูตทำหน้าที่เป็น Ambassador ในภารกิจและกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็น Presenter ในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

Syndication

Organizational Communication Division
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search