อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สำนักวิชาการจัดการ

ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Pride of Walailak
         ภาคภูมิใจที่เป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสมัยนั้น  แต่มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีระบบสนับสนุนที่ครบถ้วนและทันสมัย เช่น บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรการเรียนรู้ในห้องสมุด ระบบอินเทอร์เน็ตและห้องปฏิบัติการ นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดมวลประสบการณ์เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน มีบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาเข้ากับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและเข้าใจชีวิต

         มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจ ทั้งที่เป็นรูปแบบซึ่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขณะเรียนได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมนักศึกษาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชมรมลีลาศ กลุ่มเยาวชนสีขาวซึ่งเน้นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และคณะกรรมการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา มีโอกาสได้รับผิดชอบงานในบทบาทที่หลากหลาย และเป็นโอกาสที่สำคัญที่ได้เรียนรู้การทำงานจริง

         นอกจากการฝึกฝนทักษะการทำงานของตนเองแล้ว การทำกิจกรรมยังเป็นโอกาสในการตอบแทนสังคม โดยส่วนตัวสนใจเรื่องการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาของสังคมในขณะนั้น ซึ่งมีโอกาสร่วมทำงานกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเยาวชนสีขาวเพื่อทำกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ภายใต้การสนับสนุนของส่วนกิจการนักศึกษา ในขณะนั้นทางกลุ่มได้ประสานงานเป็นเครือข่ายนักเรียนจากโรงเรียน   รายรอบมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพื่อให้เยาวชนเข้าใจที่ถูกต้องและรู้เท่าทันโรคเอดส์ นอกจากนี้ได้ร่วมกับสถานีอนามัยและผู้นำชุมชน และนักกิจกรรมของสำนักวิชาการจัดการจัดค่ายรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนในชุมชน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเรียน การทำงาน
         การเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเรื่องที่ท้าท้ายประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนแบบไตรภาค   ซึ่งในปีการศึกษาหนึ่งจะต้องเรียน 3 ภาคการศึกษา โดยแตกต่างจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป เพราะระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาจะสั้น แต่ข้อดีของการจัดการเรียนระบบนี้คือจะมีรายวิชาที่ต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษาที่น้อยกว่า ความท้าทายนี้ทำให้ต้องปรับตัวและนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะออกแบบและจัดการกับชีวิตของตนเอง

         สำหรับตัวเองให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมนักศึกษาควบคู่ไปกับการเรียน จึงมุ่งมั่นตั้งใจและเคร่งครัดกับการเข้าเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นว่าการเข้าห้องเรียนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพราะอาจารย์จะเป็นผู้ประมวลเนื้อหาของรายวิชา ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถซักถามได้ทันที และทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

         นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ได้จัดสรรเวลาส่วนหนึ่งไว้สำหรับการทำกิจกรรม ซึ่งได้เปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายในฐานะองค์คณะของผู้นำที่ต้องร่วมคิดตัดสินใจ กำกับและติดตามผล ผู้ตามที่ต้องมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการขององค์กรที่เป็นสมาชิก ผู้นำการหารือหรือพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการที่ต้องสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทั้งในวงสนทนาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นักแสดงในโอกาสต่างๆที่ต้องซักซ้อมฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ ละครเวทีและหนังตะลุงคนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ช่วยบ่มเพาะและตอกย้ำให้เห็นคุณค่าของการออกแบบและวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร ความมีระเบียบวินัย การติดต่อประสานงาน การสื่อสาร มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผู้อื่น ที่สำคัญ คือ การเริ่มเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากยิ่งขึ้น

         แม้จะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ขณะที่ยังเป็นนักศึกษา แต่ทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรม ทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานและภูมิคุ้มกันที่สำคัญในการใช้ชีวิตหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในโลกแห่งความจริง

ข้อคิด – แบ่งปัน ชวนน้องมองอนาคต
         แม้ว่าแต่ละคนจะมีที่มาและต้นทุนของชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งดีงามที่ต้องการได้ เพียงแค่ค้นหาและตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการ จากนั้นเรียนรู้ที่จะออกแบบและซื่อสัตย์ที่จะจัดการชีวิตไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เป้าหมายอาจมีหลายระยะและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายอาจมีหลายวิธีซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะทำให้เราสามารถค้นหาตัวตน ค้นหาเป้าหมาย เรียนรู้ เติมเต็มและเตรียมความพร้อมไปสู่ความสำเร็จของอาชีพและการใช้ชีวิต และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีศักยภาพที่จะมี ส่วนช่วยให้เป้าหมายของผู้ที่มีความมุ่งมั่นกลายเป็นจริงได้ในที่สุด


ภูมิลำเนา/ประวัติการศึกษา
ภูมิลำเนา... ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
จบมัธยมศึกษาจาก... โรงเรียนสทิงพระวิทยา จ.สงขลา

ผลงาน/รางวัลได้รับตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1)  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
2)  รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์    

ประวัติการทำงานโดยสังเขป
ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ
สิงหาคม 2559 - ธันวาคม 2560  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม
มิถุนายน 2547 - ปัจจุบัน          อาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ
พฤษภาคม - มิถุนายน 2547       ผู้ช่วยสอน สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ
มีนาคม 2546 - เมษายน 2547    ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search