นายลุกมาน มะยิ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายลุกมาน มะยิ
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 สาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ >

ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Pride of Walailak
         ครั้งแรกของการมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอนนั้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเข้าร่วมติวในโครงการของมาม่า ซึ่งมีนักเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาติวข้อสอบก่อนสอบเอนทรานซ์  โดยการมาในครั้งนั้น มีความประทับใจมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในระบบต่างๆ รวมถึงทัศนียภาพ  ที่สำคัญเรื่องการจัดการเรียนการสอนมีหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษซึ่งตรงตามความสนใจ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจและตั้งเป้าหมายในชีวิตว่า หลังจากสอบเอนทรานซ์แล้วจะยื่นสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่แรก ตลอดระยะเวลาที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเรียนสายวิทย์มาโดยตลอด ทำให้มีความกังวลมากว่า  ถ้ามาเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จะเรียนได้หรือไม่ แต่ในที่สุดก็สอบเอนทรานซ์ติดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเรามีเป้าหมายไว้พุ่งชน ความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม

         การมาสัมภาษณ์วันแรกนั้น รับรู้ได้ถึงความอบอุ่น คณาจารย์ทุกคนพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งรู้สึกตื่นเต้น และคิดไปเองว่า เสมือนกำลังเรียนอยู่ต่างประเทศ เมื่อได้เข้ามาเรียนจริงหลักสูตรมีความทันสมัย เน้นการเรียน แบบ student-centred เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดเอง และให้นักศึกษาสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และสิ่งที่ประทับใจมากๆ ก็คือ อาจารย์ส่วนใหญ่ของวิชาเอกภาษาอังกฤษ จบการศึกษาระดับ ดร. จากต่างประเทศ ตลอดจนมีอาจารย์เจ้าของภาษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย ทำให้ตัวผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง ณ ช่วงเวลานั้น ทำให้มีเรามุ่งมั่นว่า สักวันจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกต่างประเทศให้ได้

นอกจากนี้ คณาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีความเข้าใจนักศึกษามีการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกคน ปัจจุบันยังรู้สึกผูกพันกับอาจารย์ที่สอนมาโดยตลอดเป็นความภาคภูมิใจกับการเรียนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และงานบริการสังคม เนื่องจากในรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ออกไปปฏิบัติการสอนในชุมชม เช่นการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การปลูกป่าชายเลน การจัดกิจกรรมถวายพ่อหลวง การจัดค่ายให้นักเรียน ซึ่งนับว่ากิจกรรมที่เข้าร่วมทั้งหมดล้วนแต่ช่วยบ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตทั้งสิ้น

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน
         สิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้นั้น เกิดจากการประเมินตัวเอง ไม่ว่าเราจะเป็นคนเก่งหรือไม่ ถ้าเรารู้จักตัวเอง รู้จุดอ่อน ลงมือแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้ กอปรกับเราต้องมีความเชื่อมั่นและให้กำลังใจตัวเองเสมอว่า ทุกคนสามารถพัฒนาได้ จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่เรามี และเวลาที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแข่งขันกับตัวเองเป็นสำคัญ

ข้อคิด แบ่งปัน ชวนน้องมองอนาคต
         อยากให้น้องๆ ทุกคนตั้งเป้าหมายตนเองให้ชัดเจน และหมั่นประเมินตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่า เรามีจุดอ่อนและจุดแข็ง ด้านไหนและจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไรในเวลาที่เรามี  ให้เชื่อมั่นว่า เราทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน และเหมาะสม ขอแค่ให้รู้จักตัวเอง พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในอนาคต


ผลงาน รางวัล/ได้รับตอนเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ศึกษิตแห่งปี ประจำปีการศึกษา 2552
  • ประธานนักโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง การแข่งขันการนำเสนองานประกอบสหกิจศึกษา (ขณะอยู่ชั้นปีที่ 4)
  • รางวัลนักโต้วาทีดีเด่น (the Rookie Speaker) จากการแข่งขัน EU-TU Intervarsity Debate Championship 2008
  • รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนธพจน์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2551

ภูมิลำเนา/ประวัติการศึกษา

เป็นคนจังหวัดนราธิวาสมาแต่กำเนิด
สำเร็จการศึกษาระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย จากโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รุ่นที่ 8)
ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ณ York St John University ประเทศอังกฤษ
ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ ณ University of Essex ประเทศอังกฤษ (กำลังศึกษา)

ประวัติการทำงาน

2552-2553 นักวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2555-2556 ล่ามแปลภาษา Language Bank UK ประเทศอังกฤษ
2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search