รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ สาขาพยาธิชีววิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์


Pride of Walailak การเรียน “คนเก่ง” 
           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” ผมเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสองเหตุผล เหตุผลแรก จากคำบอกเล่าของพี่สาวที่เรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ว่า การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีมาก อาจารย์มีความเอาใจใส่นักศึกษา รวมทั้งบรรยากาศก็ดี เหตุผลที่สองคืออยู่ใกล้บ้าน ผมเลือกเรียนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ที่สัมภาษณ์ผมในวันนั้นคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ  ซึ่งท่านเป็นคณบดีในขณะนั้น เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ก็พบว่าอาจารย์มีความเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี สอนการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพในชุมชน สอนประสบการณ์และเรียนรู้การทำวิจัย ได้ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการดูแลเหมือนลูกหลาน ผมได้รับความความช่วยเหลือจากอาจารย์หลายท่าน ที่สำคัญคือ รองศาสตราจารย์  วิทยา อานามนารถ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพร สิทธิราชา จนได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโท-เอก  ที่มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ บรรยากาศและลักษณะทางกายภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพื้นที่มากกว่าเก้าพันไร่ มากที่สุดในประเทศไทย ต้นไม้ร่มรื่น ช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่นักศึกษามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์จะได้สัมผัสกับความสวยงามของต้นประดู่ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ออกดอกเหลืองอร่าม ทั่วมหาวิทยาลัย อีกความสวยงามอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือ ฉากหลังที่เป็นภูเขาตั้งตระหง่าน นามว่า “เขาหลวง” ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหลังจากกลับมาจากเรียนในแต่ละวันจะใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก ระบบที่ดีอย่างหนึ่งของหอพักมหาวิทยาลัยคือระบบที่ปรึกษาหอพักและการจัดห้องให้อยู่ร่วมกับรุ่นพี่ ทำให้สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นและฝึกทักษะการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง ผ่านการยกระดับมหาวิทยาลัยในทุกมิติทั้งระบบการเรียนการสอน ลักษณะทางกายภาพ ห้องเรียน ศูนย์กีฬา ระบบความปลอดภัย ระบบการดูแลและพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการต่างๆ ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้อย่างแน่นอน

กิจกรรม “คนดี”
           สิ่งที่ได้รับจากศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยคือความรู้ทางวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิต โดยทักษะชีวิตที่กล่าวถึง ได้แก่ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำ การมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ การช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้รับผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กิจกรรมรับน้องกลุ่มสัมพันธ์และรับน้องสำนักวิชา กิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิชาและของมหาวิทยาลัย การช่วยงานที่ปรึกษาหอพัก ในฐานะประธานคณะกรรมการหอพัก ลักษณานิเวศ 7 ซึ่งมีบทบาทในการดูแลนักศึกษาในหอพัก จัดทำแผนกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมลานชาวหอ และพัฒนาหอพัก นอกจากนี้ยังได้รับผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้เรียนรู้สุขภาวะของชาวบ้านในชุมชน และนำองค์ความรู้ที่เรียนมาจัดโครงการเพื่อดูแลและเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเหมือนเบ้าหลอมที่ดี ที่สามารถเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นทั้งบัณฑิตคนเก่งและดี และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศสืบไป

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเรียน การทำงาน
         “การตั้งเป้าหมายในชีวิต” ถือว่ามีความสำคัญมาก สำคัญกว่านั้นคือ “การขับเคลื่อน” ให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้ความมุมานะ ความพยายาม ความขยัน และความอดทน “ท้อได้แต่ห้ามถอย” “ล้มได้แต่ต้องลุก” ในช่วงการเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตั้งเป้าหมายและสัญญากับพ่อแม่ในวันแรกที่มาเรียนว่า จะนำปริญญาพร้อมด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไปฝาก ช่วงที่เรียนในห้องเรียนนั้นมีความตั้งใจเรียน นอกห้องเรียนก็ขยันอ่านหนังสือเพิ่มเติม ในที่สุดก็ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อมาทำงานวันแรกก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า สูงสุดของการทำงานในตำแหน่งอาจารย์คือการเป็นศาสตราจารย์ หลังจากนั้นก็ได้พยายามศึกษาว่าการจะไปถึงเป้าหมายต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเริ่มจากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ผมใช้เวลาสองปีในการได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และใช้เวลาสามปีในการได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ขณะนี้เหลือด่านสุดท้ายคือศาสตราจารย์ สำหรับผมสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายโดยง่ายดายคือกำลังใจจาก “พ่อแม่”

ข้อคิด-แบ่งปัน……ชวนน้องมองอนาคต  
         ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ ทุกสิ่งล้วนท้าทาย บางอย่างสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น บางอย่างต้องใช้เวลากว่าจะได้มา ท้ายที่สุดสิ่งที่เราจะได้รับคือ “ความภูมิใจ” ของตนเองและครอบครัว คติประจำใจ คือ “เดินแต่ละก้าวจงมั่นใจ พยายามมุ่งไปข้างหน้า เพื่อค้นหาความสำเร็จ”


ประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล

ตำแหน่งทางวิชาการ

8 มิถุนายน 2560-ปัจจุบัน        
รองศาสตราจารย์ สาขาพยาธิชีววิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6 มกราคม 2557-7 มิถุนายน 2560                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาธิชีววิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4 มกราคม 2555-5 มกราคม 2557                  
อาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำแหน่งบริหารวิชาการ

24 ธันวาคม 2560-ปัจจุบัน                          
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

9 พฤศจิกายน 2560-23 ธันวาคม 2560
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11 กันยายน 2560-8 พฤศจิกายน 2560            
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24 มีนาคม 2560-10 กันยายน 2560                
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14 กรกฎาคม 2559-23 มีนาคม 2560              
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อื่นๆ

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน    นายกสโมสรวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน   คณะกรรมการการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน เลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน คณะกรรมการสโมสรวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2558-2559 หัวหน้ากลุ่มวิจัยพยาธิชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน   Editor in Health Sciences ของวารสาร Walailak Journal of Science and Technology       
พ.ศ.2557-2559 คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2557-2558 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2557  บรรณาธิการจุลสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน  คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search