Image
26086203.png

A Brief History of Walailak University   

     Walailak University is 26 years on 29th March 2018. However, a movement by the locals to have a university in Nakhon Si Thammarat Province started some 50 years ago, in 1967.But it took 12 years before Members of the Parliament from Nakhon Si Thammarat first proposed to the Parliament in 1979 a legislation to establish a university in the province. A stronger momentum gathered five years later in 1984 when a group of influential locals of Nakhok Si Thammarat set up “A Group to Campaign for a University in Nakhon Si Thammarat”. Finally, in April 1990, the Cabinet passed a resolution to formally establish a university in Nakhon Si Thammarat. In February 1992, the late King, King Bhumibol Adulyadei,King Rama IX, named the University “Walailak University”, after the second name of his youngest daugther, Princess Chulabhorn Walailak.On the 29th March 1992, the Late King Bhumibol Adulyadej formally approved the legislation establishing Walailak University. The 29th of March became the Foundation Day of the University. 

A Brief History of Walailak University   

     Walailak University is 26 years on 29th March 2018. However, a movement by the locals to have a university in Nakhon Si Thammarat Province started some 50 years ago, in 1967.But it took 12 years before Members of the Parliament from Nakhon Si Thammarat first proposed to the Parliament in 1979 a legislation to establish a university in the province. A stronger momentum gathered five years later in 1984 when a group of influential locals of Nakhok Si Thammarat set up “A Group to Campaign for a University in Nakhon Si Thammarat”. Finally, in April 1990, the Cabinet passed a resolution to formally establish a university in Nakhon Si Thammarat. In February 1992, the late King, King Bhumibol Adulyadei,King Rama IX, named the University “Walailak University”, after the second name of his youngest daugther, Princess Chulabhorn Walailak.On the 29th March 1992, the Late King Bhumibol Adulyadej formally approved the legislation establishing Walailak University. The 29th of March became the Foundation Day of the University. 

1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure: SI)

แผนที่-ที่อยู่-ที่ตั้ง ของหน่วยงาน

Image

จํานวนบุคลากร

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ อีเมล
หัวหน้าส่วน
1. ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ 2267 3731 , 2206-7 njittana@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นายกรกช บุญอมร 3726 , 3723 bkorakot@wu.ac.th
3. นางสาวชลธิชา ปานแก้ว 3748 , 3725 chonthicha.pa@wu.ac.th
4. นายธีรพงศ์ หนูปลอด 3728 , 3726 ntheera@wu.ac.th
5. นายบรรพต ใบมิเด็น 3729 , 3725 bbunpoht@wu.ac.th
6. นางสมพร อิสรไกรศีล 3730 , 3725 isomporn@wu.ac.th
7. นางสุภาณี เพชรานันท์ 3725 , 3730 nsupanee@wu.ac.th
8. นายโกศล ช่วยอุปการ 3726 , 3725 koson.ch@wu.ac.th
พนักงานธุรการ
9. นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว 3727 , 3728 ywannee@wu.ac.th
10. นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา 3723 , 3725 tudonrat@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ Walalak Channel และ WU Facebook Live (ลูกจ้าง)
11. นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว   pongpipat.pr@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
12. นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์   chonchanok.bo@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
13. นายจักรกฤษณ์ สงดำ   jakrit.so@wu.ac.th
14. นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา   apinlak.tr@wu.ac.th

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี2561

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนของหน่วยงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง,KWH)

3. การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Waste)

4. การจัดการน้้า (Water)

ข้อมูลการใช้้งานน้ำ

ปีพ.ศ. น้ำประปา (ลบ.ม.) น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560 111,386 0
2561 121,386 0
2562 169,381 0

5. การสัญจร (Transportation)

  • จํานวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน
    1. จํานวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย  1 คัน
    2. จํานวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ บุคลากร 1 คัน

  • ความคิดริเริ่มระบบการขนส่ง เกี่ยวกับ การกําจัด หรือลด ยานพาหนะส่วนตัวใน มหาวิทยาลัย
  • นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้ รถจักรยาน

6. การศึกษาของส่วนงาน (Education)

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search