แผนปฏิบัติการ 5ส

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วัน/เดือน/ปี/สถานที่ รายละเอียด
19 ตุลาคม 2559
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการ 3 คน(สุภาณี อุดรรัตน์และกรกช) เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล”
http://www.wu.ac.th/th/news/9813
22 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม
ร่วมอบรมจัดทำมาตรฐานและการตรวจประเมินกิจกรรม 5สฯ
23 - 24 พฤศจิกายน 2559 ส่วนประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม Big Cleaning
24 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม Kick off “5ส สวยดี ชีวีเป็นสุข” WU Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการดำเนินการและร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาท สร้างแรงจูงใจ ในการทำ 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการ 5ส กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน จากกว่า 40 หน่วยงาน
16 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตรวจเยี่ยม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” ได้คะแนน 3.56 เต็ม 5 คะแนน
6 เมษายน 2560 ประชุมจัดทำมาตรฐานกลาง 5ส มวล.
3 พฤษภาคม 2560 Big Cleaning ส่วนสื่อสารองค์กร
17 พฤษภาคม 2560 รับการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ
14 กุมภาพันธ์ 2561 Big Cleaning ส่วนสื่อสารองค์กร
16 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งคะแนน Self Audit
23 กุมภาพันธ์ 2561 เตรียมความพร้อมรับการตรวจ
28 กุมภาพันธ์ 2561 13.45 น. กรรมการตรวจให้คะแนน
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search