เป้าหมาย

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ได้กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไว้ดังนี้

นโยบาย 5ส / แผนการดำเนินการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนสื่อสารองค์กร มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

2. ผู้บังคับบัญชา (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน) และหัวหน้าส่วน สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

3. จัดทำแผนการดำเนินการ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- ทำความเข้าใจ แจ้งปฏิทินการตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง
- Big Cleaning หน่วยงานทุกเดือน หรือตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
- ประเมินผล Self-Audit
- รับการตรวจประเมินผลในระดับหน่วยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
- ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน

4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานโดยเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

เป้าหมาย 5ส

1. บุคลากรมีส่วนร่วม มีความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น
2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผลการประเมินหน่วยงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส ของหน่วยงาน และพัฒนาสู่นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search