ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. งานข่าว

1.1 จัดทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรม สกู๊ปข่าว บทความ ฯลฯ
1.2 งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
1.3 Clipping ประมวลและวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

2. งานวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

2.1 วิทยุโทรทัศน์

2.1.1 รายการประจำ
- รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
- เช้านี้ที่เมืองนคร
- บ่ายนี้มีคำตอบ
2.1.2 รายการพิเศษอื่นๆ

2.2 วิทยุกระจายเสียง

2.2.1 รายการประจำ
- วิทยุนานาสาระ
- อสมท. เพื่อชุมชน
2.1.2รายการพิเศษอื่น
-สภากาแฟ

3. งานสื่อสิ่งพิมพ์

3.1 หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย
3.2 แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย
3.3 สารวลัยลักษณ์
3.4 โปสเตอร์ , คัทเอาต์, BillBoard, Light Box

4. งาน Walailak Channel
5. งาน Social Media

6. งานสารสนเทศ

6.1 งานประมวลวิเคราะห์สื่อ
6.2 งานบริการสื่อ

7. งานโครงการ

7.1 Walailak Facebook Live on Air
7.2 New Media

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. ประสานการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ป้าย LED Full Color Display และป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV
- ป้ายไวนิล
- Banner เว็บไซต์ ข่าว
- ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ
- มวล.ข่าวรายวัน/ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
- ข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อออนไลน์ (Clipping) เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ

1.2 สื่อสิ่งพิมพ์
- แผ่นปลิว โปสเตอร์ นิตยสาร ฯลฯ

1.3 สื่อออนไลน์
- ตรวจสอบดูแล Update ข้อมูล ทางสื่อ facebook
*ดำเนินการร่วมกับงานผลิตสื่อและสารสนเทศ

1.4 สื่อนิทรรศการ

1.5 สื่อพิเศษในโอกาสต่าง ๆ (บัตรอวยพร ของที่ระลึก สปอตวิทยุ ฯลฯ)

2. จัดการดูแลระบบส่งข่าวทางเว็บไซต์ *ดำเนินการร่วมกับงานบริหารทั่วไปและธุรการ

3. จัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย

4. จัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับผู้ปกครอง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ

5. จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

5.1 จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
- จัดกิจกรรม WU to School
- จัดการประชุมผู้บริหารอาจารย์แนะแนว และกิจกรรมชื่นชมคุณค่าศิษย์เก่าโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
- จัดนิทรรศการสู่กลุ่มเป้าหมาย
- จัดการประชุมสัมมนาสื่อสารองค์กร
- จัดกิจกรรมดนตรีในสวน แสดงความยินดีแก่บัณฑิต
- จัดกิจกรรม มวล.สัมพันธ์ชุมชน
- จัดกิจกรรมพิเศษและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มวล. ฯลฯ

5.2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานเครือข่ายสตรี งานค่ายครอบครัวพอเพียง(อพ.สธ.)

5.3 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในและภายนอกองค์กร
- เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- นักศึกษาปัจจุบัน (Walailak Brand Ambassador)
- เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เครือข่ายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล/ภาคใต้
- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
- นักเรียน (Walailak Young Ambassador)

6. จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ จัดการแถลงข่าวกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชน ฯลฯ

7. จัดโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (งาน5ส งานพลังงาน กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ)

************************************************

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

งานบริหารทั่วไปและธุรการ ประกอบด้วย

แผนงานและแผนปฏิบัติการ

 1. ประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการ
 2. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร (แผนงานประจำและแผนยุทธศาสตร์)
 3. ปรับเปลี่ยนแผนงานและแผนปฏิบัติการตามความเหมาะสม/นโยบายของผู้บริหาร
 4. รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส  ครึ่งปี  และประจำปี (แผนงานประจำและแผนยุทธศาสตร์)
 5. รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประเมิน ติดตามผล ของสภามหาวิทยาลัย
 6. รายงานผลการดำเนินงานของส่วนฯ ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ
 7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและแผนปฏิบัติการ

แผนงานงบประมาณ

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำคำของบประมาณ
 2. จัดทำคำของบประมาณประจำปี
 3. จัดทำคำของบประมาณตามแผนโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 4. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 5. ขอเพิ่ม/ลดงบประมาณ 
 6. กำกับดูแลและติดตามการใช้งบประมาณของส่วนฯ
 7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและแผนปฏิบัติการ

ประเมินผล

 1. การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ
 2. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
 3. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ
 4. การคีย์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 2. วิเคราะห์ข้อมูล
 3. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

บริหารความเสี่ยง

 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานของส่วนสื่อสารองค์กร
 2. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์

งานสารบรรณ

1. รับหนังสือ - เอกสาร / พัสดุระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
2. ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก
- ส่งภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย
- ส่งภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
- หนังสือเวียนภายในส่วนสื่อสารองค์กร
3. ร่าง-โต้ตอบหนังสือ/พิมพ์ข่าว พิมพ์เอกสาร
4. จัดเก็บเอกสาร / ค้นหา  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกำหนด  คำสั่ง  ประกาศ
และคู่มือข้อตกลง

งานธุรการทั่วไป

1.  จัดทำวันลาทดแทนของพนักงานในหน่วยงานสื่อสารองค์กร
2.  เบิก –จ่ายเงินสดย่อย  เงินทดรองจ่ายในแต่ละกิจกรรม
3.  ถ่ายสำเนาหนังสือ  เอกสาร  ข่าว  
4. ประสานงานเอกสารต่าง ๆ กรณีหนังสือมีปัญหา

งานเลขาหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

1. ดูแลตารางการนัดหมาย  กำหนดการ เวลา และสถานที่ประชุม เตรียมเอกสารการประชุม
2.  รับรอง บริการ และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
3.  ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน


ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ อีเมล
หัวหน้าส่วน
1. นางสาวจิตตนา หนูณะ 3731 , 3727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นายกรกช บุญอมร 3726 , 3723 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. นางสาวชลธิชา ปานแก้ว 3748 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. นายธีรพงศ์ หนูปลอด 3728 , 3726 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. นายบรรพต ใบมิเด็น 3729 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. นางสมพร อิสรไกรศีล 3730 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. นางสุภาณี เพชรานันท์ 3725 , 3730 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. นายโกศล ช่วยอุปการ 3726 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พนักงานธุรการ
9. นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว 3727 , 3728 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา 3723 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ Walalak Channel และ WU Facebook Live (ลูกจ้าง)

11. นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
12. นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
13. นายจักรกฤษณ์ สงดำ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Syndication

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search