งานสื่อสารองค์กร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

1. ประสานการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ป้าย LED Full Color Display และป้ายประชาสัมพันธ์ LED TV
- ป้ายไวนิล
- Banner เว็บไซต์ ข่าว
- ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ
- มวล.ข่าวรายวัน/ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
- ข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์ / สื่อออนไลน์ (Clipping) เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ

1.2 สื่อสิ่งพิมพ์
- แผ่นปลิว โปสเตอร์ นิตยสาร ฯลฯ

1.3 สื่อออนไลน์
- ตรวจสอบดูแล Update ข้อมูล ทางสื่อ facebook
*ดำเนินการร่วมกับงานผลิตสื่อและสารสนเทศ

1.4 สื่อนิทรรศการ

1.5 สื่อพิเศษในโอกาสต่าง ๆ (บัตรอวยพร ของที่ระลึก สปอตวิทยุ ฯลฯ)

2. จัดการดูแลระบบส่งข่าวทางเว็บไซต์ *ดำเนินการร่วมกับงานบริหารทั่วไปและธุรการ

3. จัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย

4. จัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับผู้ปกครอง กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ

5. จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

5.1 จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
- จัดกิจกรรม WU to School
- จัดการประชุมผู้บริหารอาจารย์แนะแนว และกิจกรรมชื่นชมคุณค่าศิษย์เก่าโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
- จัดนิทรรศการสู่กลุ่มเป้าหมาย
- จัดการประชุมสัมมนาสื่อสารองค์กร
- จัดกิจกรรมดนตรีในสวน แสดงความยินดีแก่บัณฑิต
- จัดกิจกรรม มวล.สัมพันธ์ชุมชน
- จัดกิจกรรมพิเศษและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มวล. ฯลฯ

5.2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานเครือข่ายสตรี งานค่ายครอบครัวพอเพียง(อพ.สธ.)

5.3 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในและภายนอกองค์กร
- เครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- นักศึกษาปัจจุบัน (Walailak Brand Ambassador)
- เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เครือข่ายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล/ภาคใต้
- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
- นักเรียน (Walailak Young Ambassador)

6. จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ จัดการแถลงข่าวกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชน ฯลฯ

7. จัดโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (งาน5ส งานพลังงาน กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ)

************************************************

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search