งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

งานบริหารทั่วไปและธุรการ ประกอบด้วย

แผนงานและแผนปฏิบัติการ

 1. ประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการ
 2. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการของส่วนสื่อสารองค์กร (แผนงานประจำและแผนยุทธศาสตร์)
 3. ปรับเปลี่ยนแผนงานและแผนปฏิบัติการตามความเหมาะสม/นโยบายของผู้บริหาร
 4. รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส  ครึ่งปี  และประจำปี (แผนงานประจำและแผนยุทธศาสตร์)
 5. รายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประเมิน ติดตามผล ของสภามหาวิทยาลัย
 6. รายงานผลการดำเนินงานของส่วนฯ ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ
 7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและแผนปฏิบัติการ

แผนงานงบประมาณ

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำคำของบประมาณ
 2. จัดทำคำของบประมาณประจำปี
 3. จัดทำคำของบประมาณตามแผนโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 4. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 5. ขอเพิ่ม/ลดงบประมาณ 
 6. กำกับดูแลและติดตามการใช้งบประมาณของส่วนฯ
 7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและแผนปฏิบัติการ

ประเมินผล

 1. การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ
 2. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
 3. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ
 4. การคีย์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

 1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 2. วิเคราะห์ข้อมูล
 3. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

บริหารความเสี่ยง

 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานของส่วนสื่อสารองค์กร
 2. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์

งานสารบรรณ

1. รับหนังสือ - เอกสาร / พัสดุระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
2. ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก
- ส่งภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย
- ส่งภายนอกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
- หนังสือเวียนภายในส่วนสื่อสารองค์กร
3. ร่าง-โต้ตอบหนังสือ/พิมพ์ข่าว พิมพ์เอกสาร
4. จัดเก็บเอกสาร / ค้นหา  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกำหนด  คำสั่ง  ประกาศ
และคู่มือข้อตกลง

งานธุรการทั่วไป

1.  จัดทำวันลาทดแทนของพนักงานในหน่วยงานสื่อสารองค์กร
2.  เบิก –จ่ายเงินสดย่อย  เงินทดรองจ่ายในแต่ละกิจกรรม
3.  ถ่ายสำเนาหนังสือ  เอกสาร  ข่าว  
4. ประสานงานเอกสารต่าง ๆ กรณีหนังสือมีปัญหา

งานเลขาหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

1. ดูแลตารางการนัดหมาย  กำหนดการ เวลา และสถานที่ประชุม เตรียมเอกสารการประชุม
2.  รับรอง บริการ และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
3.  ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search