รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรดรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์รักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสมพร อิสรไกรศีล
นางสมพร อิสรไกรศีลรักษาการแทนหัวหน้างาน
นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว
นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้วพนักงานธุรการ

งานสื่อสารองค์กร

นางสุภาณี เพชรานันท์
นางสุภาณี เพชรานันท์รักษาการแทนหัวหน้างาน
นายบรรพต ใบมิเด็น
นายบรรพต ใบมิเด็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา
นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดาพนักงานธุรการ

งานผลิตสื่อและสารสนเทศ

นายกรกช บุญอมร
นายกรกช บุญอมรรักษาการแทนหัวหน้างาน
นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
นางสาวชลธิชา ปานแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายธีรพงศ์ หนูปลอด
นายธีรพงศ์ หนูปลอดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายโกศล ช่วยอุปการ
นายโกศล ช่วยอุปการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการ Walailak Channel / Facebook Live On Air

นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์
นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา
นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายจักรกฤษณ์ สงดำ
นายจักรกฤษณ์ สงดำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว
นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search