บุคลากร

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ อีเมล
หัวหน้าส่วน
1. นางสาวจิตตนา หนูณะ 3731 , 3727 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นายกรกช บุญอมร 3726 , 3723 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. นางสาวชลธิชา ปานแก้ว 3748 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. นายธีรพงศ์ หนูปลอด 3728 , 3726 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. นายบรรพต ใบมิเด็น 3729 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. นางสมพร อิสรไกรศีล 3730 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. นางสุภาณี เพชรานันท์ 3725 , 3730 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. นายโกศล ช่วยอุปการ 3726 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พนักงานธุรการ
9. นางสาวมนฤทัย อินทร์แก้ว 3727 , 3728 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. นางสาวอุดรรัตน์ ธรรมดา 3723 , 3725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ Walalak Channel และ WU Facebook Live (ลูกจ้าง)

11. นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
12. นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
13. นายจักรกฤษณ์ สงดำ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. นายอภิณห์ลักษณ์ เธียรปรีชา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search