ข้อมูลทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินงานด้านการสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาคมและความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับประชาคมภายในตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินการภายใต้ภารกิจในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จัก เข้าใจ มีทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อถือจากสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เสนอข่าวสาร/ข้อมูลต่อประชาคมภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย และดำเนินการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดอันอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์งานสื่อสารองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานสื่อสารองค์กรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ได้วางไว้ ส่วน สิ่อสารองค์กรจึงได้นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์งานสื่อสารองค์กร คือ “สังคมชื่นชม มั่นใจวลัยลักษณ์ คนวลัยลักษณ์ ภูมิใจในองค์กร”
Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search