การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

สนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

ประธาน 5ส หน่วยงาน
จิตตนา  หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร
สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล ให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สุภาณี  เพชรานันท์

  • คณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ 5ส ให้แก่บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร
  • สนับสนุนดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานตามนโยบาย 5ส  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

คณะกรรมการ 5ส ประจำหน่วยงาน
อุดรรัตน์  ธรรมดา และกรกช  บุญอมร
ประสานงาน ดูแล ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางของพื้นที่ร่วมกับส่วนพัสดุ (มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  และระบบอินเทอร์เน็ต  มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง มาตรฐานกลาง ตู้น้ําดื่ม  มาตรฐานกลาง ห้องสุขา มาตรฐานกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร)

สมาชิก รับผิดชอบดำเนินการร่วมกัน

มาตรฐานกลาง

ผู้รับผิดชอบ

บอร์ด 5ส ประจําหน่วยงาน / เว็บไซต์หน่วยงาน

สุภาณี  เพชรานันท์
บรรพต  ใบมิเด็น

ป้ายบ่งชี้

พงศ์พิพัฒน์  พรมแก้ว

โต๊ะทํางานและเคาน์เตอร์

ทุกคน

ตู้เก็บเอกสาร

ทุกคน

แฟ้มเอกสาร

ทุกคน

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ทุกคน

อุปกรณ์สํานักงาน
(โทรศัพท์ / โทรสาร / พรินเตอร์ /
เครื่องถ่ายเอกสาร)

มนฤทัย  อินทร์แก้ว

  • เครื่องถ่ายเอกสารส่วนพัสดุ

ห้องประชุม

ไม่มี

ห้องรับแขก/มุมรับแขก

อุดรรัตน์  ธรรมดา

แผงสวิทซ์ไฟ

บรรพต  ใบมิเด็น

เครื่องปรับอากาศ

ธีรพงศ์  หนูปลอด

ห้อง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน

อุดรรัตน์  ธรรมดา

ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร

ไม่มี

ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด

ไม่มี

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  
และระบบอินเทอร์เน็ต

กรกช  บุญอมร

การดูแลถังดับเพลิง

กรกช  บุญอมร

ตู้น้ําดื่ม

สุภาณี  เพชรานันท์

ถังขยะ

ทุกคน

ห้องสุขา

อุดรรัตน์  ธรรมดา

 

อื่น ๆ
1. ห้องผลิตสื่อและสารสนเทศ                : กรกช  บุญอมร / โกศล  ช่วยอุปการ
2. ตู้ยาสามัญประจำบ้าน                     : สมพร  อิสรไกรศืล
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์                       : สุภาณี  เพชรานันท์ บรรพต  ใบมิเด็น

ข้อมูลโดย นางสุภาณี  เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14 กุมภาพันธ์ 2561

Division of Corporate Communication
© 2018 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 3725-30

Search