Cart

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560

นักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า”

อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบูธกิจกรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” ในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ไบเทค บางนา ที่ผ่านมา 

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160