Cart

วันพุธ, 29 กันยายน 2564

นายแฟคลี สุไลมาน กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพุธ, 29 กันยายน 2564
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสหกิจศึกษา เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160