Cart

วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563

การประชุมแก้ไขปัญหา ราษฎรที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสหกิจศึกษา เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160