Cart

วันพุธ, 29 เมษายน 2563

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

วันพุธ, 29 เมษายน 2563
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160