Cart

วันพุธ, 26 ธันวาคม 2561

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 สถาบัน นำเสนอผลงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

วันพุธ, 26 ธันวาคม 2561
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160