Cart

วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

อธิการบดีลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงห้องน้ำหอพัก ห้องคลังจ่ายวัสดุกลาง และแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอม

วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสหกิจศึกษา เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160