Cart

วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560

ม.วลัยลักษณ์จัดค่าย Walailak Young Ambassador 2017

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “ค่าย Walailak  Young Ambassador 2017” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560  ได้มีพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน  ซึ่งมีนักเรียน อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคใต้ และนักศึกษาจาก Walailak Brand Ambassador เข้าร่วมค่ายกว่า 150 คน

วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160