Cart

วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160