Cart

วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนา “ท่าศาลา เมืองอัจฉริยะ” มุ่งสร้างเมืองท่าศาลาให้ทันสมัย ปลอดภัยและมีความสุข

วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564