Cart

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

ม.วลัยลักษณ์จับมือ Yokohama University ลงนามความร่วมมือด้านเภสัชศาสตร์

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร  ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ Professor Dr. Azuka Tsuzuki, Vice President of Yokohama University of Pharmacy (YUP) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเภสัชศาสตร์ ระหว่าง ม.วลัยลักษณ์และ YUP  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การประชุมสัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการทำวิจัยร่วมกัน โดยมีเภสัชกรหญิง ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ Prof. Dr. Kiyomi Sadamoto ลงนามเป็นพยาน และมีผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้แทนจากโรงพยาบาลท่าศาลา  ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนาม 

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160