Cart

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม อาจารย์นลินี ทินนาม และ ผศ บุณฑรี จันทร์กลับ ได้รับเชิญจาก สำนักงานพานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และระดมความคิดเห็นประจำกลุ่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอรุณ ไม้ทิพย์ พานิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน 

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160