Cart

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560

นักศึกษา มวล. เปิดใจเรียนรู้บนความต่างของศาสนา ผ่านกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า ๑๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๐  ภายใต้กรอบคิดของโครงการ “อยู่ร่วมบนความต่าง อย่างเข้าใจ” เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้และสร้างความเข้าใจบนความแตกต่างของศาสนา อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเรียนรู้ผ่าน ๕ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑  “จุดร่วม ๔ ศาสนา”  บรรยายโดย รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร คุณเกาะเดช สัมฤทธิ์ ครูสอนศาสนา ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ”ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร พระครูพิศิษฎ์คณาทร ดร. ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นครศรีธรรมราช โดยวิทยากร ท่าน ศาสนาจารย์สุริยัน เทพเเก้ว ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นครศรีธรรมราช ฐานการเรียนรู้ ๕ “เข้าใจพราหมณ์ ผ่านพิธีกรรมและความหมาย” ณ ฐานพระสยม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยวิทยากร  คุณพลชัย จันทร์เกิด  

วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160