Cart

วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน : WU To School

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน  : WU To School ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 โดยได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนเครือข่าย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสื่อมวลชน  นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมชื่นชมคุณค่านักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้นๆ ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ

วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160