Cart

วันพุธ, 10 มกราคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (TBUS) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ให้เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยมีตัวแทนชุมชน 8 ชุมชนในภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าและบริการของชุมชนบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

วันพุธ, 10 มกราคม 2561
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160