Cart

วันพุธ, 09 มกราคม 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกร่วมกับอำเภอนบพิตำแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก “นบพิตำโมเดล” เน้นหลักคิด “ทำให้ง่าย ทำพร้อมกัน และทำต่อเนื่อง”

วันพุธ, 09 มกราคม 2562
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160