Cart

วันศุกร์, 08 กันยายน 2560

ศูนย์กิจการนานาชาติจัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Internationalizing WU"

ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Internationalizing WU” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมประมาณ 55 คน 

 

วันศุกร์, 08 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160