Cart

วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บริหารจากมูลนิธิ Fulbright Thailand

        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Fulbright Thailand และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายในหัวข้อ “Fulbright Talk Show : Writing Etiquettes "The untold stories" ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ 

วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160