Cart

วันจันทร์, 07 มกราคม 2562

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทีมสหวิชาชีพบริการด้านสุขภาพแก่ผู้อพยพจากภัยพิบัติพายุปาบึก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ ศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันจันทร์, 07 มกราคม 2562
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160