Cart

วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562

สสว. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ แถลงจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center มุ่งยกระดับให้วิสาหกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0

วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562
©{2018} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ . อาคารบริหาร เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160