Cart

วันพุธ, 30 มีนาคม 2565

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลเมือง Townsville , Australia และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการ “ความเจริญของเมืองและท้องถิ่นอย่าง Smart ในอนาคตเป็นอย่างไร”

วันพุธ, 30 มีนาคม 2565