เป้าหมาย การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ได้กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไว้ดังนี้

นโยบาย 5ส / แผนการดำเนินการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนสื่อสารองค์กร มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

2. ผู้บังคับบัญชา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร) และหัวหน้าส่วน สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน

3. จัดทำแผนการดำเนินการ

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

- ทำความเข้าใจ แจ้งปฏิทินการตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง

- Big Cleaning หน่วยงานทุกเดือน หรือตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

- ประเมินผล Self-Audit

- รับการตรวจประเมินผลในระดับหน่วยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย

- ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน

4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานโดยเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

เป้าหมาย 5ส

1. บุคลากรมีส่วนร่วม มีความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น

2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ผลการประเมินหน่วยงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส ของหน่วยงาน และพัฒนาสู่นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70%

 

 

การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล ให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. คณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ 5ส ให้แก่บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร

2. สนับสนุนดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลางอาคารบริหารร่วมกับส่วนพัสดุ

ประสานงาน ดูแล ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางของพื้นที่ร่วมกับส่วนพัสดุ

(มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง มาตรฐานกลาง ตู้น้ําดื่ม มาตรฐานกลาง ห้องสุขา มาตรฐานกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร)

สมาชิก รับผิดชอบดำเนินการร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานกลาง

ผู้รับผิดชอบ

บอร์ด 5ส ประจําหน่วยงาน / เว็บไซต์หน่วยงาน

สุภาณี เพชรานันท์

บรรพต ใบมิเด็น

ป้ายบ่งชี้

สุภาณี เพชรานันท์

โต๊ะทํางานและเคาน์เตอร์

ทุกคน

ตู้เก็บเอกสาร

ทุกคน

แฟ้มเอกสาร

ทุกคน

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ทุกคน

อุปกรณ์สํานักงาน

(โทรศัพท์ / โทรสาร / พรินเตอร์ /

เครื่องถ่ายเอกสาร)

มนฤทัย อินทร์แก้ว

· เครื่องถ่ายเอกสาร

กรกชร่วมกับส่วนพัสดุ

ห้องประชุม

ไม่มี

ห้องรับแขก/มุมรับแขก

อุดรรัตน์ ธรรมดา

แผงสวิทซ์ไฟ

บรรพต ใบมิเด็น

เครื่องปรับอากาศ

ธีรพงศ์ หนูปลอด

ห้อง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน

อุดรรัตน์ ธรรมดา

ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร

ชลธิชา ปานแก้ว

ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด

ไม่มี

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ

และระบบอินเทอร์เน็ต

กรกช บุญอมร ร่วมกับส่วนพัสดุ

การดูแลถังดับเพลิง

กรกช บุญอมร ร่วมกับส่วนพัสดุ

มาตรฐานกลาง

ผู้รับผิดชอบ

ตู้น้ําดื่ม

กรกช บุญอมร ร่วมกับส่วนพัสดุ

ถังขยะ

ทุกคน

ห้องสุขา

อุดรรัตน์ ธรรมดา / กรกช บุญอมร

ร่วมกับส่วนพัสดุ

 

มาตรฐานพื้นที่

1. ห้องผลิตสื่อและสารสนเทศ : กรกช บุญอมร / โกศล ช่วยอุปการ

2. ห้องนมแม่ / ตู้ยาสามัญประจำบ้าน : สมพร อิสรไกรศืล

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ : อุดรรัตน์ ธรรมดา

4. มุมเบ็ดเตล็ด : เอกสารเผยแพร่ นิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรม

: สุภาณี เพชรานันท์

ข้อมูลโดย นางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

©{2017} Organizational Communication Division, Walailak University

Search