User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน


ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24 พฤศจิกายน 2559

 

นโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนสื่อสารองค์กร ได้กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไว้ดังนี้

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส่วนสื่อสารองค์กร มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยใช้เครื่องมือ 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ 
 2. ผู้บังคับบัญชา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร) และหัวหน้าส่วน สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการ โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน
 3. จัดทำแผนการดำเนินการ
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
  • ทำความเข้าใจ แจ้งปฏิทินการตรวจประเมินตามมาตรฐานกลาง
  • Big Cleaning หน่วยงานทุกเดือน หรือตามมติที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
  • ประเมินผล Self-Audit
  • รับการตรวจประเมินผลในระดับหน่วยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
  • ปรับปรุง พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน / ภายนอกหน่วยงาน
 4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานโดยเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทำงานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 1. บุคลากรมีส่วนร่วม มีความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบและมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น
 2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ผลการประเมินหน่วยงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส ของหน่วยงาน และพัฒนาสู่นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

สนับสนุนส่งเสริม รวมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

 

 

 

 

 

จิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วน

สนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล ให้เป็นไปตามข้อตกลง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สุภาณี เพชรานันท์

1. คณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ 5ส ให้แก่บุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร

2. สนับสนุนดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

ผู้รับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลางอาคารบริหารร่วมกับส่วนพัสดุ

อุดรรัตน์ ธรรมดา และกรกช บุญอมร

ประสานงาน ดูแล ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางของพื้นที่ร่วมกับส่วนพัสดุ

(มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง มาตรฐานกลาง ตู้น้ําดื่ม มาตรฐานกลาง ห้องสุขา มาตรฐานกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร)

 

 

 

สมาชิก รับผิดชอบดำเนินการร่วมกัน

มาตรฐานกลาง

ผู้รับผิดชอบ

บอร์ด 5ส ประจําหน่วยงาน / เว็บไซต์หน่วยงาน

สุภาณี เพชรานันท์

บรรพต ใบมิเด็น

ป้ายบ่งชี้

สุภาณี เพชรานันท์

โต๊ะทํางานและเคาน์เตอร์

ทุกคน

ตู้เก็บเอกสาร

ทุกคน

แฟ้มเอกสาร

ทุกคน

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ทุกคน

อุปกรณ์สํานักงาน

(โทรศัพท์ / โทรสาร / พรินเตอร์ /

เครื่องถ่ายเอกสาร)

มนฤทัย อินทร์แก้ว

· เครื่องถ่ายเอกสาร

กรกชร่วมกับส่วนพัสดุ

ห้องประชุม

ไม่มี

ห้องรับแขก/มุมรับแขก

อุดรรัตน์ ธรรมดา

แผงสวิทซ์ไฟ

บรรพต ใบมิเด็น

เครื่องปรับอากาศ

ธีรพงศ์ หนูปลอด

ห้อง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน

อุดรรัตน์ ธรรมดา

ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร

ชลธิชา ปานแก้ว

ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด

ไม่มี

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ

และระบบอินเทอร์เน็ต

กรกช บุญอมร ร่วมกับส่วนพัสดุ

การดูแลถังดับเพลิง

กรกช บุญอมร ร่วมกับส่วนพัสดุ

มาตรฐานกลาง

ผู้รับผิดชอบ

ตู้น้ําดื่ม

กรกช บุญอมร ร่วมกับส่วนพัสดุ

ถังขยะ

ทุกคน

ห้องสุขา

อุดรรัตน์ ธรรมดา / กรกช บุญอมร

ร่วมกับส่วนพัสดุ

 

มาตรฐานพื้นที่

1. ห้องผลิตสื่อและสารสนเทศ : กรกช บุญอมร / โกศล ช่วยอุปการ

2. ห้องนมแม่ / ตู้ยาสามัญประจำบ้าน : สมพร อิสรไกรศืล

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ : อุดรรัตน์ ธรรมดา

4. มุมเบ็ดเตล็ด : เอกสารเผยแพร่ นิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรม

: สุภาณี เพชรานันท์

ข้อมูลโดย นางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

©{2017} Organizational Communication Division

Search