สื่อสารองค์กร

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มคนในหน่วยงานและกลุ่มคนภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานของหน่วยงานดำเนินไปด้วยดีประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อนำข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อการจัดการองค์กรให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี เช่น ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความร่วมมือกับองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการประชาสัมพันธ์ที่ดีมาจากนโยบายการดำเนินที่ดี เพราะองค์กรจะถูกตัดสินโดยสิ่งที่เขาทำ ไม่ใช่สิ่งที่เขาพูด

ปัจจุบัน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไป มีการนำเอาการตลาดและการประชาสัมพันธ์มาบูรณาการ (Marketing Public Relations หรือ MPR) ที่สามารถสื่อสารแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Communication Change) ตามที่องค์กรต้องการได้และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย มาใช้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและผลิตผล (Productivity) ของบุคลากร เสริมจุดแข็ง (strength) แก้จุดอ่อน (weakness) เพิ่มโอกาส (opportunity) และป้องกันแก้ไขปัญหา (threat) มาเป็นองค์ประกอบของการดำเนินงาน 

การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง ในทางปฏิบัติจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกันช่วยสนับสนุนจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น การดำเนินงานประชา-สัมพันธ์จำเป็นต้องมีแผนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ได้นำแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือให้เหมาะสม เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกัน แต่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ข่าวสารที่สื่อสารออกไปสร้างภาพลักษณ์และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภารกิจ

1. เป็นสื่อกลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ www.wu.ac.th) เว็บไซต์อื่นๆ สื่อมวลชนและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก เข้าใจ มีทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อถือจากสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

3. เสนอข่าวสาร ข้อมูลต่อประชาคมภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจ และผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

4. รวบรวมความคิดเห็นและสำรวจประชามติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดอันอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2. เพื่อส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยด้วยการผลิตข่าวสารนำเสนอศัยกภาพและความก้าวหน้าด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน องค์กรและประชาคมภายนอก

4. เพื่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารกับประชาคมภายใน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายภายใน 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา

2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการนโยบาย การเงินและทรัพย์สิน ฯลฯ

3. ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมายภายนอก 

1. สื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร/วารสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สำนักข่าว สื่อแขนงต่าง ๆ

2. นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์/ครูแนะแนว สถาบันอุดมศึกษา 

3. ชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา และประชาชนทั่วไป

ทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันมีจำนวนบุคลากร 9 คน จำแนกเป็นคุณวุฒิระดับปริญญาโท 2 คน (ร้อยละ 22.22) ระดับปริญญาตรี 6 คน (ร้อยละ 66.67) และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 คน และพนักงานธุรการ จำนวน 2 คน 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน

ส่วนประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี   โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กำกับดูแล

การแบ่งสายงาน

ส่วนประชาสัมพันธ์มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น  4  งาน  ประกอบด้วย  งานแผนงานและประเมินผล  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร งานต้อนรับและกิจกรรมสัมพันธ์  และงานธุรการ  โดยมีโครงสร้างการแบ่งสายงาน  ดังนี้ 

 

©{2017} Organizational Communication Division, Walailak University

Search