วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์

สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียน, สื่อมวลชน

WALAILAK CHANNEL

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WU Ambassador Camp

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Talk to Walailak : ม.วลัยลักษณ์ กับการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
คุณศิริวรรณ์ สืบเสน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 15
ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20026101.png

WALAILAK SQUARE

ลานกิจกรรม Walailak Square สำหรับการจัดกิจกรรม Friday Concert ให้นักศึกษาผ่อนคลายจากการเรียน

WALAILAK CHANNEL

17016101.jpg
271160061.jpg
16036102.png

สารวลัยลักษณ์

©{2017} ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Search